راهی به حقیقت

سقای دشت کربلا ابافضل آب آور ... قوت قلب حسین ابافضل

دلم تنگ بود نه برای گفتن بلکه بلکه برای شنیدن

هر چه سکوت کردم چیزی نگفتی، نشنیدم

به سرم زد من حرف بزنم شاید لااقل بگویی ساکت باش یا که حداقل یک هیس نه حتی گوشه چشمی، ابرویی، نسیمی ز کوی یار را هم راضیم ها...

نه ...؟

رَحمَ الله عَمَکَ العباس