راهی به حقیقت

نبردی دیگر بر روی میز

سلام بر مرد دیپلماسی ایران، حق آموزه‍ای دیپلماسی پیامبر را بجا آوردی تا کنون که حزی الله را رو سفید کردی این بار هم خدایاریت کند.

فان تنصرالله ینصرکم و یثبت اقدامکم
آه کاش اشک ها مرا می‌کشتوای مادرم


سلام ای غریب کوچه گرد

دست مرا گرفتید

  تا یادتان بمانم

از عمق خاک بردید تا اوج آسمانم

گویند امام هر عصر بابای آن زمان است


عید شما مبارک بابای مهربانم


ما را که به خویش و دعای بی حاصل خویش امید نیست.

تو را به جان مادرت خودت برای ظهورت دعا کن


دلم دوباره خبر میدهد حضور تو را                                  

                                                   بدون فاصله حس میکنم حضور تو را

به من مگو که نرفته چگونه باز آیم                                 

                                                 مسیر جاده خبر میدهد عبور تو را

کدام آینه در این زمانه ناقص نیست                                   

                                                   که خوب جلوه دهد انعکاس نور تو را

شبی به شیشه ی طوفانیم به صید بیا                                         

                                                      مگر که لمس کنم رشته های نور تو را

من از زیارت ناحیه خوب دانستم                                

                                                        کسی شکسته است شیشه ی غرور تو را


(رضا جعفری)


ببخشید که اندازه یک لیوان آب هم شما را نخواسته ایم