راهی به حقیقت

یک کلمه هم از مادر عروس

گویا وراجی دوباره برای مطرح کردن خود دهان باز نمود و یک مشت اراجیف بلغور کرده. مثل اینکه باید به مرام نواب عمل کنیم هیف که مولا دستمان را بسته فقط سر بسته بگوییم که:

ای ز خود و ز خدای خود بی خبر                   به کدامین ره می روی اینچنین بی ثمر

نخواندی آیه فسیرو فی الارض را                             ندیدی عاقبت ارار کنان فی قبل را

گیرم چند صباحی این چنین کرده‌ای                 آیا کوری نمی بینی روزهای فرارو را

حبس خانگی! نه روزهای در چاه ویل را             روزهای همنشینی با عمر، شمر و ابوبکر را