راهی به حقیقت

سلام به تمام مردان

با عذر از تمام استورهای زمین به رجاله های عرصۀ سیاست بگویید نزدیک است آخرین نفس های شیطان صدای پاهای منجی بسیار نزدیک شده است.

آنان که برای دو روز زندگی دنیا آخرت فروختند و در راه کبر خود نابودی اسلام را خواستار شدند بدانند هیچ کس نیست که این راه را رفت مگر هلاک شد.

نمرود، قارون، فرعون، امیه، معاویه، یزید، ... . صمٌ بکمٌ عمیٌ فهم لا یعقلون