راهی به حقیقت

آیا واقعا وقت برای اقدام نرسیده است؟

اکنون وضع در سوریه اسف بار می‌شود

1- با رسیدن تجهیزات جنگی جدید به دست مخالفان

2- اعلام جهاد عله سوریه از سوی تندروهای سنی در کشورهای عربی و حتی لبنان

3- دست داشتن علنی عربستان، ترکیه، قطر در جنگ در سوریه

1- آیا دیگر این جنگ یک جنگ داخلی است؟

2- آیا نمی توان اسم این جنگ را جنگ مذهبی علیه شیعیان دانست که با تحریک و مدیریت آمریکا برپا شده است؟

3- آیا یکپارچه شدن کفر اعم از آمریکا و اسرائیل و وهابیت و القاعده و سنی های سلفی و قدرت طلبان و عثمانی بر علیه شیعه مشهود نیست؟

4- آیا نقشه طراحی شده دشمن برای ایجاد جنگ علیه شیعه در سوریه و کشاندن آن به عراق و لبنان مشهود نیست؟


حال آیا ما در شرایط عادی قرار داریم که دنبال توسعه، پیشرفت و ایجاد جامعه‌ای متعادل باشیم.

نمی شنوید صدای گریه های کودکان و زنان و مردان شیعه را این همه سکوت برای چه؟

آیا ما از جهاد ترسیده ایم.

کجایست حیدر که شیعه را از هزار سال مظلومیت خارج کند.

انتقم یا منتقم (عج