راهی به حقیقت

آیا وقت اقدام نرسیده است؟ (2)

آیا واقعاً وقت اقدام برای دفاع از سوریه نرسیده است؟

اگر یک سال پیش اقدامی برای حفظ سوریه صورت می‌گرفت با توجه به اکثریت سنی این اقدام یک اقدام تجاوزگرانه می‌بود و باعث پیوستگی بیشتر معارضان و مردم سنی این کشور می شد. ولی اکنون که

1- با رو شدن پلیدی های گروه معارضان و ایجاد انزجار از آنان در بین مردم با رویدادهایی چون قاجاق انسان و اعضای بدن، تجاوز، دزدی، غارت، جهاد النکاح(؟!!!) رخ داده است. 

2- رو شدن دست القاعده و تندروهای سلفی و وهابی در جنگ این کشور که به وضوح این جنگ را از یک جنگ داخلی به یک جنگ با تجاوزات خارجی با دخالت های آشکار عربستان و قطر و ترکیه و اجرای ایادی کوردلی چون القاعده و وهابیت تبدیل کرده است.

3- تجاوزات علنی اسرایل که بار اول با قدرت گرفتن ارتش سوریه انجام شد و این بار هم پس از فتوحات ارتش بازخود را نشان داد.

- لازم به ذکر است که اسرائیل هم با دولت بشار و هم با معارضان مخالف است و هر دو را تهدیدی علیه امنیت خود می‌داند. از این رو در سوریه سیاست شهر سوخته را دنبال می‌کند و سعی می‌کند با ایجاد موازنه بین دو طرف درگیر سوریه را به مخروبه ای بی خطر برای خود تبدیل کند.

4- سور استفاده علنی از شرایط به وجود آمده و گرفتن امتیاز تبادل زمین بجای توقف شهرک سازی و آماده سازی نیروهای خود و برگزاری مانوری در مرز لبنان که نشان گر تحلیل اسرایل از شکست در جنگ 33 روزه است که به احتمال قوی علت آن را حمایت سوریه می داند و می خواهد با تضعیف سوریه ضمینه را برای حمله و نابودی حزب الله فراهم کند.

در این شرایط اگر دست به اقدام پش دستانه نزنیم و از با درگیر کردن اسرائیل در یک جنگ نیابتی با حزب الله فرصت لازم برای پاکسازی و نابودی معارضان را به ارتش سوریه ندهیم. نتنها سوریه در این استراتژی سکوت ما از دست می‌رود بلکه قربانی بعدی حزب الله خواهد بود.

 و قاتل lلمشرکین حیث وجدتموهم