+ اسم رمز:: بازار ارز
افریته اغتشاش که برگشت گمان کردی برای تسویه حق الناس برگشته نه جان من برای اجرای دستورالعمل جدید موساد برگشته هنوز یک هفته نشده که 1- برادرش از محاکنه منصفانه که سخن گفت هیچ از بازگشت انحراف بزرگ به عنوان ناجی در وضع بحران سخن گفت. 2- حالا هم که گیاده نظامشان را وارد میدان کردند که بگویند دیدید وضع بحرانیست. 3- یادمان باشد که اوباما گفته بود قیمت ارز را 3000 تومان می کند، باز شک داری به همدستی این دو دسته. 4- شیعه باید یادش باشد که دوباره وضع تکرار نشود که هشت ماه کشور به هم بریزد و با خون دل ها و خون جان ها کشور آرام شود و کار دوباره به دست عده ای سست عنصر بیفتد که در محاکمه گویا امر بر آنان مشتبه شده خواندند مصامحه که با سلام و صلوات عده ای را خانه نشین و عده ای دیگر را هم راهی تبعید آن هم به انگلیس کردند! این بار ماییم و فتنه گران و ذالفقار علی اندر خیابان وعده ما میدان انقلاب که خون کفار بر روی شمشیرهایمان خشک شده باید ترش کرد


چهارشنبه 12 مهر 1391

عنوان آخرین یادداشتها