راهی به حقیقت

بستن تنگه هرمز!

آیا واقعاً باید تنگه هرمز را ببندیم. همیشه برایم سوال بوده چرا مقام معظم رهبری (همان آقای خودمان) چرا مدتیست جبهه گیری تند در مسائل نمی کنند. (با آن سبقه ای که از ایشان سراغ داریم و حضور در خطوط مقدم جبه) ولیکن به تدبیر والای ایشان پی بردم.

آنچه تمدن ها و امپراتوری ها را می سازد ارتش ها نیست بلکه اندیشه ها ست. هر که ائدولوژی برتری داشته باشد، خود به دیگران به آن جدب می شوند. همانگونه که لیبرال دمکراسی در غیاب اندیشه های ناب الهی جهان گیر شد. ولی اکنون نتنها ایدئولژی وجود دارد بلکه نمونه عملی از ان یعنی کشورما موجود است و این یعنی الگو گیری همگان از ما. همانطور که دیدیم بعد از سال ها صبر اکنون مصر به ثمر رسیده اند درستست که آنچنان ایده آل نیستند ولی این ابتدای یک سونامی عظیم است. بگذارید جنگ شیعه و سنی تمام شود و حقانیت شیعه مشخص گردد ( که دست یافتن به این مهم آسنان است و تنها هزینه آن تبلیغ است). آنگاه تمام کشورهای سنی منطقه تبدیل به متحدانی شیعی شوند آنگاه دیگر سونامی عظیم رخ داده که اندکی بعد جهان شمول خواهد شد. از این رو باید هشیار بود اکنون وقت سلاح تبلیغ است و بزرگترین هدف و اکنون هم شرایط خوبی برای فعالیت در ان است باید حرمین شریفیعین باشد یعنی قلب اسلام مکه معظمه باید با حمایت شیعیان مدینه و وارد صحنه شدن در پوشش آنان به این حکومت شیطانی وهابیت بر خانه خدا خاتمه داد.